centnet

Oblicz wartość wymiany

Chcę:

Za 1000 EUR

zapłacisz u nas tylko:

0,00

Dostawa do domu

Zarezerwuj kurs

Wpływ spadającego kursu walutowego na gospodarkę

Kursy walut zależą od popytu w stosunku do podaży. Czynników jest bardzo wiele, jednak najważniejszym z nich jest gospodarka kraju.

Wpływ spadającego kursu walutowego na gospodarkę

Wysoki kurs złotego ma negatywny wpływ na dochodowość polskiego eksportu. Prowadzi to do ograniczenia produkcji, a co za tym idzie redukcji zatrudnienia. W Polsce mamy wysoki popyt na artykuły importowane. Mocny złoty prowadzi do obniżenia cen produktów z zagranicy, a jednocześnie obniżenia inflacji w kraju. Zauważalne jest oddziaływanie pomiędzy spadkiem kursu walut obcych a inflacją. Obniżenie kosztów importu ma wpływ na poziom cen artykułów importowanych, ale jednocześnie na obniżenie cen wyrobów krajowych. Na stabilizację gospodarki wpływ ma kurs walutowy. Notowania walutowe zależą od poziomu stóp procentowych, poziomu inflacji, stopy bezrobocia oraz tempa wzrostu gospodarczego. Narodowy Bank Polski zajmuje się wyceną waluty w Polsce. Każdego dnia publikowana jest średnia kursu, ma ona charakter statystyczny. Korzystniejsze ceny ma kantor Cent, w którym można negocjować stawkę zakupu i sprzedaży waluty.

Jakie czynniki wpływają na wahania kursu walut?

Czynniki, które wpływają na wahania kursu walut, dzielą się na polityczne i ekonomiczne. Duży wpływ mają czynniki polityczne, które w dużej mierze zależą od stabilności państwa, sytuacji politycznej na świecie oraz wypowiedzi i komunikatów przedstawicieli banków centralnych. Zła polityka rządu przyczyniająca się do zwiększania zadłużenia i niewypłacalności państwa powoduje spowolnienie napływu kapitału zagranicznego. Niekorzystne wyniki badań opinii publicznej w sektorze stabilności państwa również powodują, że waluta takiego kraju staje się mało atrakcyjna. Banki centralne prowadzają politykę monetarną, której wyznacznikiem są stopy procentowe. Jeśli Rada Polityki Pieniężnej podwyższy stopy procentowe, to wówczas następuje wzrost dochodowości papierów wartościowych. Tym samym inwestorzy zagraniczni chętniej nabywają instrumenty finansowe.

Wpis w kategorii: Blog